:: Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych ::Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
Autor Wiadomość
 Temat postu: specjalizacja psychiatryczna
PostWysłany: 20 Sty 2015 13:00 
Offline

Dołączenie: 02 Sty 2015 18:59
Posty: 39
dziewczyny,które mają za sobą specjalizację psychiatryczną podzielcie się materiałami :!: :)


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja psychiatryczna
PostWysłany: 21 Sty 2015 12:20 
Offline

Dołączenie: 18 Mar 2009 11:52
Posty: 31
http://www.forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?f=145&t=9522
pytania są też do pobrania na dole strony Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Psychiatrycznych http://www.pspipp.pl/szkolenia-konferencje


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja psychiatryczna
PostWysłany: 01 Lut 2015 14:28 
Offline

Dołączenie: 02 Sty 2015 18:59
Posty: 39
Dziewczyny czy któraś może wrzucić tutaj test nr 231409 ?


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja psychiatryczna
PostWysłany: 02 Lut 2015 23:06 
Offline

Dołączenie: 01 Sie 2013 17:34
Posty: 89
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 231409
Zadanie 1.
Technika, która eliminuje wrażenie pośpiechu, zwraca uwagę na kontakt
pozawerbalny, wpływając przez to pozytywnie na emocje pacjenta to:
A. odzwierciedlenie,
B. mi lczenie terapeutyczne,
C. poświadczenie,
D. klaryfikacja.
Zadanie 2.
Wyjaśnianie to technika komunikowania polegaj ąca na:
A. eliminowaniu nieścisłości czy niejasności pojawiających się podczas
rozmowy,
B. powtarzaniu za pacjentem istotnych elementów jego wypowiedzi,
C. poznawaniu mocnych stron chorego,
D. dodawaniu otuchy pacjentowi.
Zadanie 3.
Najistotniejszymi w kontakcie terapeutycznym z chorym są postawy:
A. akceptacji , współczucie, autentyczności,
B. akceptacji, empatii, sympati i ,
C. akceptacji , empatii , autentyczności,
D. akceptacji , autentyczności, opiekuńczości.
Zadanie 4.
Terapeutyczny sposób komunikowania się z osobą z chorobą Alzheimera, to między
innymi :
A. nie przyspieszanie wypowiedzi pacjenta, wielokrotne powtarzanie pytań,
przekazywanie krótkich komunikatów,
B. rozmawianie z chorym krótko, sugerowanie trudnych słów, powtarzanie
pytań,
C. poprawianie błędnych wypowiedzi, przekazywanie krótkich komunikatów, gdy
chory mi lczy - zakończenie kontaktu,
D. bazowanie na komunikatach werbalnych, wielokrotne powtarzanie pytań,
zachęcanie do długich wypowiedzi .
Zadanie 5.
Który sposób komunikowania z pacjentem jest NIETERAPEUTYCZNY?
A. przekazywanie obserwacji ,
B. ocenianie postawy,
C. kierowanie zwrotne pytań,
D. udzielanie informacj i .
Zadanie 6.
W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi bł ędem jest:
A. podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez jej zaplanowania,
B. krytykowanie wypowiedzi chorego i dyskutowanie z pacjentem przejawiającym
myślenie psychotyczne,
C. pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy,
D. aktywne słuchanie.
Zadanie 7.
Które z wymienionych poniżej zachowań pielęgniarki należą do zachowań
porządkujących kontakt i komunikację?
A. klaryfikowanie, poszukiwanie zgodnej oceny, porządkowanie zdarzeń w
czasie,
B. klaryfikowanie, poszukiwanie zgodnej oceny, modelowanie,
C. poszukiwanie zgodnej oceny, porządkowanie zdarzeń w czasie, eksploracja,
D. klaryfikowanie, porządkowanie zdarzeń w czasie, modelowanie.
Zadanie 8.
Podstawą podjęcia terapii przez osobę uzależnioną jest:
A. uzyskanie wglądu przez pacjenta w istotę problemu,
B. przekazanie wiedzy na temat uzależnień,
C. ukazanie negatywnych skutków picia alkoholu,
D. budowa poczucia własnej wartości.
Zadanie 9.
W czasie kontaktu terapeutycznego, pielęgniarka przyjmuje wobec pacjenta rol ę
przewodnika w fazie:
A. orientacj i ,
B. identyfikacj i ,
C. zgł ębiania problemów pacjenta,
D. zakończenia interakcj i .
Zadanie 10.
Podczas komunikowania się pielęgniarki z pacjentem agresywnym NIE należy:
A. przyjmować postawy osądzającej,
B. okazywać pacjentowi przewagi wynikającej z dysponowania środkami przymusu
w początkowym etapie kontaktu,
C. traktować dosłownie obraźl iwe zachowania pacjenta,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 11.
Klaryfikowanie polega na:
A. powiedzeniu własnymi słowami, wypowiedzi rozmówcy, tak aby wydobyć z niej
to co najważniejsze,
B. powtarzaniu tych samych sformułowań, co pacjent, w celu podtrzymania
rozmowy,
C. powtarzaniu własnymi słowami niektórych, istotnych elementów wypowiedzi
chorego,
D. podzielaniu poglądów rozmówcy i akceptowaniu ich.
Zadanie 12.
Wśród zalecanych technik komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami
depresyjnymi jest:
A. aktywne słuchanie,
B. terapeutyczne mi lczenie,
C. redukcja nierealistycznych obaw,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 13.
Zachowaniem nieterapeutycznym w kontakcie z chorym z depresją jest:
A. dążenie do zrozumienia bezradności ogarniającej pacjenta,
B. rozweselanie, pocieszanie chorego i rozsnuwanie przed nim wizji szybkiej
poprawy,
C. wykazanie zainteresowania, towarzyszenie w milczeniu,
D. okazanie chęci do udzielenia pomocy.
Zadanie 14.
W przypadku, kiedy pacjent ma urojenia lub omamy pielęgniarka powinna:
A. podjąć próbę ich wyperswadowania,
B. kategorycznie im zaprzeczać,
C. zachęcić pacjenta do opisu przeżyć,
D. zmienić temat rozmowy.
Zadanie 15.
Empatię charakteryzuje zdolność do:
A. wczuwania się w sytuacj ę emocjonalną chorego,
B. wczuwania się w sytuację emocjonalną chorego i umiej ętność jej oceny
także z jego perspektywy,
C. okazanie współczucia choremu i umiejetność oceny jego sytuacji z własnej
perspektywy,
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 16.
Pielęgniarka okazując zdolność przyjęcia chorego takim, jakim jest przejawia
postawę:
A. partnerstwa,
B. empati i ,
C. akceptacji ,
D. sympati i .
Zadanie 17.
Sugerowanie odpowiedzi na temat samopoczucia pacjenta przez pielęgniarkę w
trakcie rozmowy, jest niekorzystne dla pacjenta z zaburzeniami :
A. psychotycznymi ,
B. hipochondrycznymi ,
C. depresyjnymi ,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 18.
Jakie zachowanie pielęgniarki jest pożądane w kontakcie z chorym z objawami l ęku?
A. wykazanie empatii i tolerancji , kontakt indywidualny, nie wyperswadowanie
l ęku,
B. nie bagatelizowanie odczuć chorego, kontakt indywidualny, wyperswadowanie
l ęku,
C. pozostawienie pacjenta w samotności i ciszy po próbie wyperswadowanie
l ęku,
D. okazanie tolerancj i i życzliwości oraz zaproponowanie spaceru z grupą
pacjentów.
Zadanie 19.
Do czynników utrudniaj ących proces komunikowania o charakterze emocjonalnym, u
pacjentów w starszym wieku należy:
A. nastawienie euforyczne,
B. nadmierne zaufanie,
C. zaburzenia pami ęci,
D. zaburzenia narządów zmysłu.
Zadanie 20.
Technika komunikowania terapeutycznego, która pozwala na podtrzymanie rozmowy i
sprawdzenie przez pacjenta, jak wypowiadane przez niego treści zostały przez
personel zrozumiane to:
A. oferowanie siebie,
B. poświadczenie,
C. budowanie nadziei i pocieszanie,
D. modelowanie.
Zadanie 21.
Specjalistyczna pomoc osobom potrzebującym w radzeniu sobie z reakcjami
psychicznymi pojawiaj ącymi się w sytuacjach traumatycznych to:
A. rozmowa terapeutyczna,
B. tzw. interwencje kryzysowe,
C. psychoedukacja,
D. profi laktyka zaburzeń psychicznych.
Zadanie 22.
Polska ustawa o ochronie zdrowia psychicznego:
A. nie określa terminu zdrowie psychiczne,
B. nie określa znaczenia terminu zdrowie psychiczne, ale uznaje je za
fundamentalne prawo człowieka,
C. odwołuje się do znaczenia tego terminu podanego przez Światową
Organizacj ę Zdrowia,
D. odwołuje się do definicji zdrowia psychicznego w Mi ędzynarodowej
Klasyfikacji Chorób.
Zadanie 23.
Przyjęcie w trybie nagłym osoby psychicznie chorej do szpitala psychiatrycznego
bez zgody wymaga zatwierdzenia przez ordynatora w ciągu:
A. 12 godzin od chwili przyj ęcia,
B. 24 godzin od chwili przyj ęcia,
C. 36 godzin od chwili przyj ęcia,
D. 48 godzin od chwili przyj ęcia.
Zadanie 24.
Ustawa dzieli osoby z zaburzeniami psychicznymi na:
A. ujawniaj ące: psychozy, nerwice i odchylenia od normy psychicznej,
B. chore psychicznie, upośledzone umysłowo i wykazuj ące inną niż wymienione
zakłócenia czynności psychicznych,
C. wykazujące choroby: psychiczne, psychosomatyczne i psychoorganiczne,
D. zaburzone umysłowo, psychotyczne i psychicznie.
Zadanie 25.
Pacjentka została przyjęta do szpitala psychiatrycznego wbrew woli . Lekarz
psychiatra przed przystąpieniem do badania pacjentki powinien:
A. zabezpieczyć w swoim gabinecie wszystko to, co może wykorzystać pacjentka
w celu targnięcia się na życie,
B. poprosić pielęgniarkę, która aktualnie ma dyżur, aby była obecna podczas
badania pacjentki,
C. uprzedzić pacjentkę o przyczynach przeprowadzenia badania,
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 26.
Czy prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, kiedy pacjent w sposób
gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajduj ące się w jego otoczeniu?
A. prawo nie pozwala w takiej sytuacji stosować przymusu bezpośredniego,
B. takie sytuacje nie są objęte prawem,
C. tak, zastosowanie przymusu bezpośredniego jest wtedy zgodne z prawem,
D. prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, gdy straty materialne
są znaczne.
Zadanie 27.
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób jest opracowywana przez:
A. Organizację Narodów Zjednoczonych,
B. Światową Organizacj ę Zdrowia,
C. Światową Federację Zdrowia Psychicznego,
D. Międzynarodową Komisję Statystyki zdrowotnej.
Zadanie 28.
Zajęcia rehabi l i tacyjne prowadzone w szpitalach psychiatrycznych NIE mogą być:
A. podporządkowane celom gospodarczym,
B. opłacane w postaci wynagrodzenia dla chorego,
C. zalecane przez personel jako pożądane,
D. organizowane w grupie.
Zadanie 29.
Czy świadczenia zdrowotne udzielane osobom psychicznie chorym i upośledzonym
umysłowo są:
A. bezpłatne dla ubezpieczonych,
B. bezpłatne dla wszystkich wymienionych chorych,
C. częściowo refundowane,
D. bezpłatne dla otrzymuj ących rentę.
Zadanie 30.
Dobro pacjenta wymaga ubezwłasnowolnienia. Kto kieruj ę tę sprawę do prokuratora?
A. kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B. pielęgniarka opiekuj ąca się bezpośrednio chorą,
C. lekarz leczący chorą,
D. piel ęgniarka oddziałowa.
Zadanie 31.
Ustawowo dopuszczalne środki przymusu to:
A. chłodny prysznic, pozbawienie prawa do odwiedzin lub spacerów, podanie
leków mimo sprzeciwu chorego,
B. przytrzymanie, przymusowe zastosowanie leków, unieruchomienie, izolacja,
C. przeniesienie na inny oddział z powiadomieniem społeczności szpitalnej,
D. założenie „kaftana bezpieczeństwa”, pozbawienie prawa do oglądania
telewizj i , zastosowanie izolatki .
Zadanie 32.
Wysokiej rangi dokument zaczyna się zdaniem: „Uznając, że zdrowie psychiczne jest
fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami
psychicznymi należy do obowi ązków państwa ...”. Powyższe zdanie zawarte jest w:
A. Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej,
B. Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego,
C. Projekcie „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”,
D. Karcie Ottawskiej .
Zadanie 33.
Teoria dezintegracji pozytywnej zakłada:
A. korzystny wpływ niektórych kryzysów psychologicznych na zdrowie
psychiczne,
B. pozytywny wpływ umieszczania dzieci zagrożonych demoralizacj ą w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
C. wyodrębnienie osobnej grupy zaburzeń psychicznych prowadzących do
dezintegracji osobowości,
D. stosowanie specjalnych programów psychoprofi laktycznych wobec małych
dzieci.
Zadanie 34.
W Polsce ruch higieny psychicznej:
A. rozwijał się podobnie jak w innych krajach,
B. nie przyjął się z przyczyn ideologiczno-politycznych,
C. rozwinął się dopiero po zmianach ustrojowo-społecznych w latach 90-tych,
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 52.
Usystematyzowane urojenia niewiary mał żeńskiej należą do typu urojeń:
A. depresyjnych,
B. maniakalnych,
C. paranoicznych,
D. paranoidalnych.
Zadanie 53.
Charakterystyczną cechą dla lęku społecznego w dzieciństwie jest/są:
A. zakłócenie relacji w rodzinie,
B. dobre relacje z członkami swej rodziny,
C. zadawalaj ące relacje z ludźmi spoza rodziny,
D. łatwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami .
Zadanie 54.
W ramach klasyfikacji ICD-10 schizofrenia diagnozowana jest:
A. tylko u osób dorosłych,
B. tylko u dzieci i młodzieży,
C. tylko u młodzieży,
D. u osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
Zadanie 55.
Zniekształcenie oceny rzeczywistości w schizofrenii dorosłych wynika z:
A. urojeń i omamów,
B. obniżonego nastroju,
C. stresu,
D. dużego ubóstwa mowy.
Zadanie 56.
Leczenie szpitalne zaburzeń depresyjnych jest wskazane w przypadku:
A. obecności przykrych omamów lub urojeń, bądź innych objawów
psychotycznych,
B. przewlekłych lęków,
C. dystymi i ,
D. na prośbę rodziny lub samego pacjenta.
Zadanie 57.
We wczesnym okresie choroby Alzheimera NIE występuje:
A. osłabienie pami ęci dawnej,
B. zmienność nastroju,
C. trudność w zapamiętywaniu i odtwarzaniu nowych informacj i ,
D. zaburzenie koncentracji .
Zadanie 58.
Pozytronowa tomografia emisyjna (PET) u chorych z chorobą Alzheimera umożliwia
ocenę: A. stopnia uszkodzenia tkanki mózgowej,
B. zmian strukturalnych w obrębie układu kostnego czaszki,
C. czynności bioelektrycznej mózgu,
D. mechanicznej przyczyny otępienia jak: guz, ropień, krwiak, wodogłowie.
Zadanie 59.
Ekspresja uczuciowa niedostosowana do zaistniałej sytuacji to:
A. katatymia,
B. parestezja,
C. paratymia,
D. aleksytymia.
Zadanie 60.
Agorafobia to:
A. l ęk przed pająkami ,
B. l ęk przed przebywaniem w tłumie,
C. l ęk przed brudem,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 61.
Lekarz zaleca zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub
izolacji na czas NIE dłuższy niż:
A. 4 godziny,
B. 2 godziny,
C. 6 godzin,
D. 8 godzin.
Zadanie 62.
W ocenie stopnia zaburzeń świadomości (skala Glasgow) NIE jest brana pod uwagę:
A. reakcja otwierania oczu,
B. funkcja móżdżkowa – chód, koordynacja,
C. reakcja ruchowa,
D. reakcja słowna.
Zadanie 63.
Do najczęściej występujących stanów nagłych w psychiatri i NIE należą:
A. tendencje i próby samobójcze,
B. zachowania agresywne i i autoagresywne,
C. anoreksja i bulimia,
D. nagłe stany lękowe.
Zadanie 64.
Agresja realizowana przez różnego rodzaju zaniechania, to;
A. agresja czynna,
B. agresja z przeniesieniem,
C. agresja bierna,
D. nie jest agresją.
Zadanie 65.
W celu unieruchomienia chorego psychicznie, jeżeli jest to możliwe należy podejść
do pacjenta:
A. z przodu,
B. z boku,
C. z tyłu,
D. z boku lub z tyłu.
Zadanie 66.
Podczas kontaktu i opieki nad pacjentem z aktywnością samobójczą konieczna jest:
A. możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego,
B. intensywna farmakoterapia,
C. ocena „ryzyka samobójstwa”,
D. psychoterapia rodzinna.
Zadanie 67.
Doraźne, krótkotrwałe unieruchomienie osoby z użyciem siły fizycznej to:
A. przytrzymanie,
B. zastosowanie kaftana bezpieczeństwa,
C. izolacja chorego,
D. unieruchomienie przy użyciu pasów insulinowych.
Zadanie 68.
Polecenie, aby skrzywdzić inną osobę wydawane przez „głosy” stanowi czynnik
ryzyka zachowań z użyciem przemocy o charakterze:
A. psychologicznym,
B. organicznym,
C. psychotycznym,
D. socjalnym.
Zadanie 69.
W ostrych psychozach NIE występują zaburzenia:
A. myślenia,
B. spostrzegania,
C. świadomości,
D. nastroju.
Zadanie 70.
Optymalna ilość osób do unieruchomienia osoby za pomocą pasów to:
A. 2 osoby,
B. 2-3 osoby,
C. 3-4 osoby,
D. 5 osób.
Zadanie 71.
Prawdopodobieństwo urzeczywistnienia zamiarów samobójczych zwiększa nadużywanie
alkoholu, ponieważ:
A. wywołuje depresję,
B. upośledza krytycyzm,
C. prowadzi do odhamowania,
D. wszystkie odpowiedzi poprawne
Zadanie 72.
Która z poniższych odpowiedzi jest istotnym środkiem zaradczym, zapobiegającym
wystąpieniu zespołu wypalenia zawodowego?
A. uświadomienie sobie możliwości istnienia zespołu wypalenia,
B. przeprowadzanie superwizj i wśród personelu medycznego,
C. zmiany przebiegu czynności zawodowych,
D. wszystkie powyższe właściwe.
Zadanie 73.
Bez zgody można przyj ąć pacjenta, który:
A. zdradza zaburzenia psychiczne,
B. zagraża swojemu życiu i zdrowiu lub życiu i zdrowiu otoczenia,
C. otoczenie zgłasza skargi na pacjenta,
D. prawidłowe są wszystkie powyższe.
Zadanie 74.
Które z poniższych twierdzeń jest FAŁSZYWE?
A. czas trwania unieruchomienia chorego powinien być jak najkrótszy,
B. częstotliwość incydentów agresji w oddziałach psychiatrycznych nie ma
istotnego zwi ązku z zagęszczeniem oddziału,
C. do udzielenia lekarzowi pomocy w stosowaniu przymusu bezpośredniego na
jego żądanie są zobowi ązane – pogotowie ratunkowe, policja i straż
pożarna,
D. osobowość l ękowa predysponuje do zachowań agresywnych.
Zadanie 75.
Pierwszym elementem postępowania w stanach wymagających natychmiastowej
interwencji psychiatrycznej jest:
A. próba nawiązania kontaktu i zebrania wywiadu,
B. stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
C. diagnozowanie w kierunku somatycznego podłoża zaburzeń,
D. badanie stanu psychicznego pacjenta w kierunku psychiatrycznego podłoża
zaburzeń i ustalenie wstępnego rozpoznania.
Zadanie 76.
Świadoma, wyuczona aktywność ukierunkowana na zaspokojenie określonych własnych
potrzeb, która w sposób celowy reguluje integralność, funkcjonowanie i rozwój
jednostki określana jest jako:
A. samoopieka,
B. wiedza zdrowotna,
C. edukacja zdrowotna,
D. wsparcie społeczne.
Zadanie 77.
Do wskaźników oceny jakości opieki pielęgniarskiej NIE należą:
A. satysfakcja pacjenta,
B. satysfakcja zawodowa,
C. zasoby materialne,
D. dowody w dokumentacji .
Zadanie 78.
Pierwszym etapem struktury procesu pielęgnowania jest:
A. rozpoznanie stanu podmiotu opieki i jego środowiska,
B. planowanie pielęgnowania,
C. ocena wyników pielęgnowania,
D. realizowanie planu piel ęgnowania.
Zadanie 79.
Które z poniższych zachowań pielęgniarki opiekuj ącej się chorym z zaburzeniami
l ękowymi jest NIETERAPEUTYCZNE?
A. obecność przy chorym, okazywanie serdeczności, życzliwości,
B. zaspokajanie potrzeb pacjenta w pierwszej kolejności,
C. podjęcie próby perswazji o braku zasadności l ęku,
D. zachęcanie chorego do udziału w zajęciach wymagających skupienia, w
sytuacji gdy lęk nie jest bardzo nasilony.
Zadanie 80.
Podczas zbierania danych o pacjencie z zespołem otępiennym pielęgniarka powinna
korzystać ze skal i :
A. Barthel,
B. Eysencha,
C. PANSS,
D. Wechslera.
Zadanie 90.
Teoria oparta na potrzebach Maslowa, reprezentująca 14 podstawowych potrzeb,
które mogą podlegać deficytom w zwi ązku z chorobą to teoria pielęgnowania wg:
A. V. Henderson,
B. D. Orem,
C. S.C. Roy,
D. F. Nightingale.
Zadanie 91.
Omamy są zaburzeniami myślenia, chory jest przekonany o ich realności.
A. oba zdania są prawdziwe,
B. pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe,
C. pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe,
D. oba zdania są fałszywe.
Zadanie 92.
Które z niżej prezentowanych zachowań pielęgniarki wobec chorego z jakościowymi
zaburzeniami świadomości jest właściwe?
A. wielokrotne przedstawianie si ę choremu,
B. uprzedzanie o wykonywanych zabiegach,
C. korygowanie jego bł ędnej orientacji w przestrzeni i czasie,
D. wszystkie wymienione.
Zadanie 93.
Która grupa objawów jest charakterystyczna dla pacjenta z depresją?
A. przygnębienie, negatywna ocena siebie i przyszłości, uczucie zmęczenia,
B. brak łaknienia, poczucie winy, przekonanie o zniekształceniu twarzy,
C. przeżywanie l ęku, izolowanie się od innych, nadmierna aktywność w nocy,
D. nastawienie hipochondryczne, poczucie gonitwy myśl i , bezkrytycyzm.
Zadanie 94.
Zachowanie przejawiające się nadmiernym poczuciem odpowiedzialności, sztywnością
zasad moralnych i perfekcjonizmem w postępowaniu jest charakterystyczne dla
pacjenta z zaburzeniami osobowości o typie:
A. anankastycznym,
B. zależnym,
C. schizotypowym,
D. schizoidalnym.
Zadanie 95.
Które z poniższych zachowań pielęgniarki jest nieterapeutyczne wobec chorego z
urojeniami?
A. nierozmawianie o urojeniach z chorym, niepotwierdzanie ich,
niezaprzeczenie im,
B. podtrzymywanie uwagi chorego na przeżyciach urojeniowych, dyskutowanie o
nich z pacjentem lub zaprzeczanie im,
C. obserwowanie zachowań chorego, jego wypowiedzi, łagodzenie faktu
przeżywania ich poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery, życzliwy
stosunek, nawiązanie kontaktu,
D. kierowanie uwagi chorego na inne sprawy poprzez odpowiednio prowadzoną
rozmowę, interesujące zajęcia.
Zadanie 96.
Która z wymienionych niżej struktur psychicznych, według Z. Freuda jest
odpowiedzialna za rozwój moralny, ł ącznie z sumieniem?
A. id,
B. ego,
C. superego,
D. id i ego.
Zadanie 97.
Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z objawami zespołu lękowego zmierza
do:
A. obniżenia poziomu lęku,
B. zmniejszenia częstości napadów lęku,
C. nauczenie pacjenta jak ma sobie radzić z niektórymi objawami choroby,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 107.
Treningi umiej ętności społecznych rozpoczynamy dopiero, gdy:
A. miną przewlekłe objawy psychotyczne,
B. zostanie nawiązany kontakt terapeutyczny z pacjentem,
C. zostanie nawiązany kontakt terapeutyczny z rodziną,
D. pacjent przebywa w oddziale ponad 3 miesiące.
Zadanie 108.
Spotkania w ramach treningów umiej ętności społecznych powinny się odbywać:
A. codziennie przez 30 minut,
B. raz w tygodniu przez 2-2,5 godziny,
C. 1-2 razy w tygodniu przez 1-1,5 godziny,
D. trzy razy w tygodniu przez 2 godziny.
Zadanie 109.
Kolorystyka prac analizowana podczas zajęć z psychorysunku wskazuje nam na:
A. obecny nastrój pacjenta,
B. diagnozę społeczną pacjenta,
C. jego miejsce w społeczności terapeutycznej,
D. jednostkę chorobową rozpoznaną u pacjenta.
Zadanie 110.
Trening umiej ętności rozpoznawania u siebie wczesnych objawów choroby obejmuje:
A. umiej ętności rozpoznawania u siebie wczesnych objawów choroby,
B. radzenie sobie z objawami nowopojawiającymi się,
C. zażywanie niewielkich ilości alkoholu i narkotyków,
D. odpowiedzi A i C są prawidłowe.
Zadanie 111.
Trening budżetowy należy do grupy treningów:
A. samoobsługi,
B. umiej ętności społecznych,
C. edukacyjnych,
D. nie należy do żadnej z wymienionych grup treningów.
Zadanie 112.
W spotkaniach grup Balinta uczestniczą głównie:
A. rodziny pacjentów ze schizofrenią,
B. terapeuci i zawody medyczne różnej specjalności,
C. dzieci i ich rodzice,
D. pacjenci z depresją.
Zadanie 113.
Trudności w przestrzeganiu zaleceń leczniczych przez chorych psychicznie
sprzyjają następujące czynniki choroby psychicznej:
A. przewlekły charakter schorzenia,
B. płeć,
C. aktywność zawodowa,
D. pozostawanie lub nie w zwi ązku mał żeńskim.
Zadanie 114.
W terapii rodzin istotnymi etapami w cyklu życia rodziny są:
A. opuszczanie domu,
B. przeprowadzki,
C. wł ączanie do rodziny nowych członków po zawarciu mał żeństwa,
D. zezwalanie nastolatkom na wzrastającą autonomi ę.
Zadanie 115.
Podstawą pracy podczas treningu behawioralnego jest:
A. powtórzenie tego samego ćwiczenia,
B. zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi,
C. stosowanie wzmocnień pozytywnych,
D. prezentacja uczonej czynności na wideo.
Zadanie 116.
Poczucie wewnętrznego niepokoju (uniemożliwiaj ącego usiedzenie w miejscu,
spokojne stanie, leżenie) poł ączone z przeżywaniem l ęku i drażliwością to:
A. dystonia,
B. akatyzja,
C. dyskineza,
D. parkinsonizm polekowy.
Zadanie 117.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania elektrowstrząsów są/jest:
A. odklejenie siatkówki,
B. choroby przebiegające ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym,
C. zakrzepowe zapalenie żył ,
D. choroby krtani i jamy ustnej zmniejszające drożność dróg oddechowych.
Zadanie 118.
Środowisko społeczne świadomie zorganizowane, kierowane i zaplanowane w celu
wywierania intensywnego wpływu leczniczego w oddziale psychiatrycznym określa się
pojęciem:
A. interwencja systemowa,
B. trening umiej ętności społecznych,
C. społeczność terapeutyczna,
D. leczenie kompleksowe.
Zadanie 119.
Które z poniższych twierdzeń jest FAŁSZYWE?
A. po odstawieniu leków z grupy benzodiazepin może wystąpić zespół
abstynencyjny,
B. beta-blokery nie znajdują zastosowania w leczeniu chorych z rozpoznaniem
schizofreni i ,
C. f luoksetyna stosowana jest m. in. w leczeniu zespołów obsesyjnokompulsyjnych,
D. f luoksetyna ma zastosowanie również w leczeniu zaburzeń odżywiania.
Zadanie 120.
Przedstawicielem tzw. neuroleptyków klasycznych NIE jest:
A. haloperidol,
B. promazyna,
C. olanzapina,
D. pernazyna.
Zadanie 121.
Profilaktyka farmakologiczna zaburzeń afektywnych obejmuje podawanie:
A. sol i l i tu (np. węglanu l i tu) , karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin) ,
kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono),
B. amizepiny, tranxeny, piracetamu (np. Nootropi l ) , karbamazepiny (np.
Tegretol, Amizepin) ,
C. sol i l i tu (np. węglan l i tu) , nicergolina (np. Nicergolin) , winpocetyna
(Vinpoton) ,
D. kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono), klorazepatu (np. Tranxena),
piracetanu (np. Nootropi l ) .
Zadanie 122.
Lekiem stosowanym w terapii osób uzależnionych od alkoholu, który umożliwia
dłuższe utrzymanie abstynencji i zmniejszenie nawrotów picia jest:
A. metadon,
B. akamprosat,
C. l i t,
D. piracetam.
Zadanie 123.
Zastosowanie terapii elektrowstrząsowej w leczeniu schizofrenii ogranicza się do:
A. ostrych, zagrażających życiu stanów katatonicznych,
B. stanów l ękowych,
C. schizofrenii rezydualnej ,
D. pierwszego zachorowania na schizofrenię.
Zadanie 124.
Optymalna l iczba uczestników grupy terapeutycznej mieści się w granicach:
A. 3-6 osób,
B. 4-8 osób,
C. 8-14 osób,
D. 6-12 osób.
Zadanie 125.
Do obrazu klinicznego złośl iwego zespołu neuroleptycznego (ZZN) NIE należy objaw:
A. zwiększenia poziomu CPK we krwi,
B. zlewnych potów,
C. znacznej hipotermi i ,
D. wzmożonego napięcia mięśniowego.
Zadanie 126.
Różne formy wpływania na środowisko społeczne w celu doprowadzenia do zmiany
funkcjonowania jednostki określa si ę pojęciem:
A. socjoterapia,
B. psychoterapia,
C. pomoc i wsparcie psychiczne,
D. psychorehabi l i tacja.
Zadanie 127.
W trakcie przyjmowania węglanu l i tu wymagane jest kontrolowanie jego poziomu w
surowicy krwi pacjenta. Poziom terapeutyczny tego leku zawiera się w granicach:
A. 0,5–0,8 mEq/l,
B. 0,6–1,2 mEq/l,
C. 1,8–2,5 mEq/l,
D. 2.0–3,5 mEq/l.
Zadanie 128.
W psychoterapii w nurcie psychoanalicznym zjawiskiem acting out określa si ę:
A. przeciwdziałanie oporowi pacjenta w trakcie psychoterapii ,
B. impulsywne działanie pacjenta w celu uniknięcia uświadomienia sobie
własnych emocji ,
C. zjawisko występowania u terapeuty negatywnych emocji wobec pacjenta,
D. wielokrotne interpretowanie tego samego oporu pacjenta.
Zadanie 129.
W racjonalnej terapi i zaburzeń zwi ązanych ze stresem obowiązuje zasada ł ączenia
farmakoterapii z:
A. terapią zajęciową,
B. ergoterapią,
C. psychoterapią skoncentrowaną na urazie,
D. psychoterapią rodzinną (systemową) .
Zadanie 130.
FAŁSZYWE jest twierdzenie dotyczące fototerapii :
A. fototerapią nazywa się leczenie światłem o natężeniu 2,5 – 10 tys.
luksów,
B. fototerapia jest metodą leczenia z wyboru u pacjentów z depresją zimową w
przebiegu choroby afektywnej sezonowej,
C. kuracja solami l i tu istotnie zwi ększa skuteczność fototerapii ,
D. leczenie światłem często jest ł ączone z innymi metodami leczenia
depresji .
Zadanie 131.
Neuroleptyki znajdują zastosowanie w leczeniu zaburzeń:
A. dyssocjacyjnych,
B. l ękowych w postaci fobii ,
C. urojeniowych,
D. adaptacyjnych.
Zadanie 132.
Do najczęstszych objawów niepożądanych związanych z leczeniem zabiegami
elektrycznymi (EW) należą:
A. zaburzenia rytmu serca,
B. uporczywe wymioty,
C. zawroty głowy,
D. zaburzenia pami ęci.
Zadanie 133.
Do leków przeciwdepresyjnych należy:
A. fenytoina,
B. amantadyna,
C. haloperidol,
D. mianseryna.
Zadanie 134.
Ostre zatrucie litem charakteryzuje się:
A. drżeniem, ataksją, wzmożonym napięciem mi ęśni,
B. bólami i zawrotami głowy, sennością,
C. przyrostem masy ciała, obrzękami ,
D. spadkiem siły mięśniowej i zaparciami .
Obecnie głównym wskazaniem do neurochirurgicznego leczenia zaburzeń psychicznych
(psychochirurgii) są:
A. zaburzenia osobowości,
B. zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny,
C. ciężkie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne prowadzące do ciężkiego
inwalidztwa lub silnych tendencji samobójczych,
D. ostra śmiertelna katatonia.

miłej nauki :)


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja psychiatryczna
PostWysłany: 03 Lut 2015 16:09 
Offline

Dołączenie: 02 Sty 2015 18:59
Posty: 39
dzieki :)


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja psychiatryczna
PostWysłany: 03 Lut 2015 18:10 
Offline

Dołączenie: 02 Sty 2015 18:59
Posty: 39
Dopiero zaczynam specjalizacje dlatego ciągle o coś was pytam :D powiedzcie mi czy na wiosnę w latach 2010,2012,2013 była specjalizacja z psychiatrii?jeśli tak to może znowu podzielicie się testami? ;) :?


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja psychiatryczna
PostWysłany: 06 Lut 2015 12:46 
Offline

Dołączenie: 01 Sie 2013 17:34
Posty: 89
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 231410
Zadanie 1.
Do grupy zachowań pogł ębiających komunikowanie należy:
A. porządkowanie zachowań w czasie lub według skutków,
B. eksploracja,
C. podsumowanie,
D. klaryfikowanie.
Zadanie 2.
Które z działań pracowników ochrony zdrowia należy do jatropatogennych?
A. nieuzasadnione stosowanie leków,
B. zastosowanie bł ędnej metody leczenia,
C. wyższościowa postawa wobec chorego,
D. wszystkie wymienione.
Zadanie 3.
Technika, która eliminuje wrażenie pośpiechu, zwraca uwagę na kontakt
pozawerbalny, wpływając przez to pozytywnie na emocje pacjenta to:
A. odzwierciedlenie,
B. mi lczenie terapeutyczne,
C. poświadczenie,
D. klaryfikacja.
Zadanie 4.
W czasie kontaktu terapeutycznego, pielęgniarka przyjmuje wobec pacjenta rol ę
przewodnika w fazie:
A. orientacj i ,
B. identyfikacj i ,
C. zgł ębiania problemów pacjenta,
D. zakończenia interakcj i .
Zadanie 5.
Pielęgniarka komunikująca się z pacjentem agresywnym powinna:
A. okazywać swoją przewagę wynikaj ącą z dysponowania środkami przymusu,
B. wykonywać groźne gesty,
C. nie ujawniać symbolicznych przyjaznych gestów np. poczęstowanie napojem,
D. powstrzymywać się od przyjmowania postawy osądzającej i nie traktować
dosłownie obraźliwych zachowań pacjenta.
Zadanie 6.
Które z wymienionych poniżej zachowań pielęgniarki należą do zachowań
porządkujących kontakt i komunikację?
A. klaryfikowanie, poszukiwanie zgodnej oceny, porządkowanie zdarzeń w
czasie,
B. klaryfikowanie, poszukiwanie zgodnej oceny, modelowanie,
C. poszukiwanie zgodnej oceny, porządkowanie zdarzeń w czasie, eksploracja,
D. klaryfikowanie, porządkowanie zdarzeń w czasie, modelowanie.
Zadanie 7.
Empatię charakteryzuje zdolność do:
A. wczuwania się w sytuacj ę emocjonalną chorego,
B. wczuwania się w sytuację emocjonalną chorego i umiej ętność jej oceny
także z jego perspektywy,
C. okazanie współczucia choremu i umiejetność oceny jego sytuacji z własnej
perspektywy,
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 8.
W przypadku, kiedy pacjent ma urojenia lub omamy pielęgniarka powinna:
A. podjąć próbę ich wyperswadowania,
B. kategorycznie im zaprzeczać,
C. zachęcić pacjenta do opisu przeżyć,
D. zmienić temat rozmowy.
Zadanie 9.
Technika komunikowania terapeutycznego, która pozwala na podtrzymanie rozmowy i
sprawdzenie przez pacjenta, jak wypowiadane przez niego treści zostały przez
personel zrozumiane to:
A. oferowanie siebie,
B. poświadczenie,
C. budowanie nadziei i pocieszanie,
D. modelowanie.
Zadanie 10.
Jakie zachowanie pielęgniarki przyczynia się do zmniejszenia agresji słownej
chorego psychicznie?
A. podniesiony ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania
niechęci, niekomentowanie zachowania pacjenta,
B. spokojny ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania, okazywana
niechęć, niekomentowanie zachowania pacjenta,
C. spokojny ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania
niechęci, niekomentowanie zachowania pacjenta,
D. niski ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania bez okazywania
niechęci, komentowanie zachowania pacjenta.
Zadanie 11.
Podstawą podjęcia terapii przez osobę uzależnioną jest:
A. uzyskanie wglądu przez pacjenta w istotę problemu,
B. przekazanie wiedzy na temat uzależnień,
C. ukazanie negatywnych skutków picia alkoholu,
D. budowa poczucia własnej wartości.
Zadanie 12.
Jedna z poniższych zasad utrudnia wyrażenie przez chorego z zaburzeniami
psychicznymi problemów emocjonalnych:
A. dawanie pacjentowi czasu na znalezienie właściwych słów do wyrażenia
uczuć,
B. bycie empatycznym,
C. stawianie pytań zamkni ętych,
D. pytanie o kwestie psychospołeczne i problemy f izyczne.
Zadanie 13.
Zasada neutralności w komunikowaniu się z rodziną pacjenta oznacza postawę
terapeuty, która:
A. zapobiega wciągnięciu w grę rodzinną,
B. ustala relacje w płaszczyźnie równoległej,
C. gwarantuje akceptację, uzyskanie określonej pozycji w rodzinie,
D. nie zagraża tożsamości rodziny.
Zadanie 14.
Według Kępińskiego „bł ąd sędziego” to jeden z bł ędów utrudniaj ących nawiązanie
kontaktu terapeutycznego z chorym. Polega on na:
A. lekceważeniu świata subiektywnych doznań pacjenta i poleganiu wył ącznie
na wynikach obiektywnych badań lekarskich oraz badań dodatkowych,
B. przyjmowaniu nadmiernie współczującej postawy wobec pacjenta,
C. przyjmowaniu nadmiernie oceniaj ącej i krytycznej postawy wobec chorego,
D. skrywaniu własnych uczuć i reakcji za maską zawodowej rutyny i
obojętności.
Zadanie 15.
Pielęgniarka okazując zdolność przyjęcia chorego takim, jakim jest przejawia
postawę:
A. partnerstwa,
B. empati i ,
C. akceptacji ,
D. sympati i .
Zadanie 16.
Zachowaniem nieterapeutycznym w kontakcie z chorym z depresją jest:
A. dążenie do zrozumienia bezradności ogarniającej pacjenta,
B. rozweselanie, pocieszanie chorego i rozsnuwanie przed nim wizji szybkiej
poprawy,
C. wykazanie zainteresowania, towarzyszenie w milczeniu,
D. okazanie chęci do udzielenia pomocy.
Zadanie 17.
Sugerowanie odpowiedzi na temat samopoczucia pacjenta przez pielęgniarkę w
trakcie rozmowy, jest niekorzystne dla pacjenta z zaburzeniami :
A. psychotycznymi ,
B. hipochondrycznymi ,
C. depresyjnymi ,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 18.
Efektywne komunikowanie się pielęgniarki z pacjentem w depresji polega mi ędzy
innymi na:
A. analizie przyczyn smutku i l ęku,
B. przedstawianiu pozytywnej, barwnej przyszłości,
C. bagatelizowaniu przyczyn smutku,
D. rozładowaniu negatywnych uczuć.
Zadanie 19.
Najistotniejszymi w kontakcie terapeutycznym z chorym są postawy:
A. akceptacji , współczucie, autentyczności,
B. akceptacji, empatii, sympati i ,
C. akceptacji , empatii , autentyczności,
D. akceptacji , autentyczności, opiekuńczości.
Zadanie 20.
W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi BŁĘDEM jest:
A. podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez jej zaplanowania,
B. krytykowanie wypowiedzi chorego i dyskutowanie z pacjentem przejawiającym
myślenie psychotyczne,
C. pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy,
D. aktywne słuchanie.
Zadanie 21.
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób jest opracowywana przez:
A. Organizację Narodów Zjednoczonych,
B. Światową Organizacj ę Zdrowia,
C. Światową Federację Zdrowia Psychicznego,
D. Międzynarodową Komisję Statystyki Zdrowotnej.
Zadanie 22.
Ustawowo dopuszczalne środki przymusu to:
A. chłodny prysznic, pozbawienie prawa do odwiedzin lub spacerów, podanie
leków mimo sprzeciwu chorego,
B. przytrzymanie, przymusowe zastosowanie leków, unieruchomienie, izolacja,
C. przeniesienie na inny oddział z powiadomieniem społeczności szpitalnej,
D. założenie „kaftana bezpieczeństwa”, pozbawienie prawa do oglądania
telewizj i , zastosowanie izolatki .
Zadanie 23.
Lekarz rodzinny leczący pacjentkę otrzymał nieprawdziwą informacj ę od jej
kuzynki, że pacjentka jest chora psychicznie. Czy dobra osobiste pacjentki
zostały naruszone?
A. tak i są chronione przez prawo,
B. nie, ponieważ nie są prawdziwe,
C. nie, ponieważ wie o tym tylko lekarz,
D. tak, ale sądy tym się nie zajmują.
Zadanie 24.
Polska ustawa o ochronie zdrowia psychicznego:
A. nie określa terminu zdrowie psychiczne,
B. nie określa znaczenia terminu zdrowie psychiczne, ale uznaje je za
fundamentalne prawo człowieka,
C. odwołuje się do znaczenia tego terminu podanego przez Światową
Organizacj ę Zdrowia,
D. odwołuje się do definicji zdrowia psychicznego w Mi ędzynarodowej
Klasyfikacji Chorób.
Zadanie 25.
Pielęgniarka opiekuje si ę pacjentem, pracownikiem banku, przyjętym do szpitala z
powodu depresji . Podczas rozmowy z pielęgniarką pacjent powiedział, że gnębi go
świadomość poważnej defraudacji , do której nie może się przyznać, ponieważ grozi
mu proces sądowy oraz być może kara więzienia. Jeżeli sprawa zostanie wykryta i
rozpocznie się śledztwo, to:
A. pielęgniarka będzie przesłuchiwana jako świadek,
B. nie wolno przesłuchiwać pielęgniarki ,
C. decyzja o udziale w sprawie należy do pielęgniarki ,
D. lekarz leczący chorego może zwolnić pielęgniarkę z tajemnicy zawodowej .
Zadanie 26.
Kiedy pacjent przyzna się lekarzowi lub piel ęgniarce do czynu karalnego, należy:
A. nie umieszczać tego w dokumentacji ,
B. opisać to w dokumentacji chorego,
C. sporządzić krótki protokół ,
D. zawiadomi ć ordynatora oddziału.
Zadanie 27.
Teoria dezintegracji pozytywnej zakłada:
A. korzystny wpływ niektórych kryzysów psychologicznych na zdrowie
psychiczne,
B. pozytywny wpływ umieszczania dzieci zagrożonych demoralizacj ą w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
C. wyodrębnienie osobnej grupy zaburzeń psychicznych prowadzących do
dezintegracji osobowości,
D. stosowanie specjalnych programów psychoprofi laktycznych wobec małych
dzieci.
Zadanie 28.
Dobro pacjenta wymaga ubezwłasnowolnienia. Kto kieruj ę tę sprawę do prokuratora?
A. kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B. pielęgniarka opiekuj ąca się bezpośrednio chorą,
C. lekarz leczący chorą,
D. piel ęgniarka oddziałowa.
Zadanie 29.
Świadczenia zdrowotne udzielane osobom psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo
są:
A. bezpłatne dla ubezpieczonych,
B. bezpłatne dla wszystkich wymienionych chorych,
C. częściowo refundowane,
D. bezpłatne dla otrzymuj ących rentę.
Zadanie 30.
Czy prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, kiedy pacjent w sposób
gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajduj ące się w jego otoczeniu?
A. prawo nie pozwala w takiej sytuacji stosować przymusu bezpośredniego,
B. takie sytuacje nie są objęte prawem,
C. tak, zastosowanie przymusu bezpośredniego jest wtedy zgodne z prawem,
D. prawo pozwala stosować przymus bezpośredni wówczas, gdy straty materialne
są znaczne.
Zadanie 31.
Mężczyzna z rozpoznaniem psychozy alkoholowej często bywa uciążliwy, dla
otoczenia, używa słów wulgarnych i obraźl iwych wobec personelu. Czy można wobec
niego zastosować przymus bezpośredni?
A. nie, ponieważ byłoby to bezprawne,
B. tak, gdyż zapobiega to eskalacji zachowań,
C. nie, ponieważ daje to jeszcze gorsze efekty,
D. tak, ale tylko wówczas, gdy jest wulgarny
Zadanie 32.
Pacjentka, osoba samotna, z rozpoznaniem schizofrenii , na skutek chronizacji
choroby i podeszłego wieku nie jest zdolna do zaspokojenia swoich podstawowych
potrzeb życiowych. Pacjentka nie wymaga leczenia szpitalnego. Pielęgniarka, która
się nią opiekuje, uznała, że w tej sytuacj i najlepszym wyj ściem będzie
umieszczenie podopiecznej w domu pomocy społecznej. Pacjentka nie wyraża zgody na
umieszczenie jej w domu pomocy społecznej. W tej sytuacji należy:
A. nie zwracać uwagi na protest chorej, która nie w pełni jest świadoma
swojej sytuacji ,
B. zwrócić się do lekarza leczącego, aby ten wyraził zgodę na przymusowe
umieszczenie chorej w domu opieki,
C. zwrócić się do przedstawiciela ustawowego lub sądu opiekuńczego, aby
wyrazi ł zgodę na skierowanie pacjentki do domu opieki bez jej zgody,
D. zwróci ć się do sądu okręgowego, aby ten podczas rozprawy niejawnej
wyrazi ł zgodę na umieszczenie chorej w domu opieki.
Zadanie 33.
Grupowe badania przesiewowe są przykładem strategii stosowanych w szkole w
prewencyjnym podejściu określanym jako:
A. zapobieganie wystąpieniu zaburzeń,
B. rozwijanie kompetencji dzieci po to, by mogły lepiej uporać się z
trudnościami życiowymi mogącymi być źródłem stresu,
C. pomaganie dzieciom w radzeniu sobie ze zmianami związanymi z
przechodzeniem do kolejnych faz cyklu rozwojowego,
D. nabywanie wiedzy i umiej ętności.
Zadanie 34.
Tradycyjnie do zaburzeń psychicznych zalicza się:
A. tylko psychozy,
B. psychozy i choroby psychiczne,
C. psychozy, choroby psychiczne i inne zaburzenia czynności psychicznych,
D. psychozy, nerwice, upośledzenie umysłowe, wi ększość zespołów
psychoorganicznych, niektóre zaburzenia psychosomatyczne, niektóre
dewiacje seksualne, zaburzenia osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i
innych substancji psychoaktywnych.
Zadanie 35.
Zasadniczym czynnikiem uruchamiającym uogólnione zasoby odporności człowieka,
który przeciwdziała stresom i czynnikom patogennym oraz zapewnia utrzymanie
dobrego stanu zdrowia jest:
A. silne poczucie koherencj i ,
B. konstruktywizm społeczny,
C. diagnostyka etiologiczna,
D. ekmnezja.
Zadanie 36.
Pacjentka została przyjęta do szpitala psychiatrycznego wbrew woli . Lekarz
psychiatra przed przystąpieniem do badania pacjentki powinien:
A. zabezpieczyć w swoim gabinecie wszystko to, co może wykorzystać pacjentka
w celu targnięcia się na życie,
B. poprosić pielęgniarkę, która aktualnie ma dyżur, aby była obecna podczas
badania pacjentki,
C. uprzedzić pacjentkę o przyczynach przeprowadzenia badania,
D. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 37.
Przyjęcie w trybie nagłym osoby psychicznie chorej do szpitala psychiatrycznego
bez zgody wymaga zatwierdzenia przez ordynatora w ciągu:
A. 12 godzin od chwili przyj ęcia,
B. 24 godzin od chwili przyj ęcia,
C. 36 godzin od chwili przyj ęcia,
D. 48 godzin od chwili przyj ęcia.
Zadanie 38.
Realizowany w Polsce program „Otwórzcie drzwi” jest przykładem promowania zdrowia
psychicznego:
A. w miejscu pracy, nauki,
B. w społeczności wiejskiej ,
C. w mediach,
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 39.
Ustawa dzieli osoby z zaburzeniami psychicznymi na:
A. ujawniaj ące: psychozy, nerwice i odchylenia od normy psychicznej,
B. chore psychicznie, upośledzone umysłowo i wykazuj ące inną niż wymienione
zakłócenia czynności psychicznych,
C. wykazujące choroby: psychiczne, psychosomatyczne i psychoorganiczne,
D. zaburzone umysłowo, psychotyczne i psychicznie.
Zadanie 40.
Do prawidłowo ukształtowanych potrzeb człowieka warunkujących utrzymanie zdrowia
psychicznego NIE należą:
A. potrzeby narcystyczne,
B. potrzeba osiągnięć,
C. potrzeba wpływania na swoje życie,
D. potrzeba akceptacji siebie i innych.
Zadanie 41.
Objaw „poduszki powietrznej” (uniesienia głowy nad poziom podłoża leżącego
pacjenta) można obserwować w schizofreni i :
A. paranoidalnej,
B. hebefrenicznej,
C. katatonicznej ,
D. rezydualnej .
Zadanie 42.
Do objawów fizycznych zaburzeń l ękowych uogólnionych NIE należą/y:
A. zaburzenia gastryczne,
B. niepokój ruchowy,
C. pocenie się,
D. obniżone napięcie mi ęśniowe.
Zadanie 43.
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe typu III (ChAD III) to:
A. zaburzenia, w których występują epizody manii i depresji osiągające pełne
(typowe) ich nasilenie psychopatologiczne,
B. zaburzenia, w których obserwuje się stany depresyjne i hipomaniakalne,
które najczęściej nie wymagają hospi talizacj i ,
C. szczególna odmiana ChAD typu I lub I I , w której liczba nawrotów
chorobowych wynosi co najmniej 4 w ciągu roku,
D. atypowa postać zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, w których mania
wyzwolona jest lekami przeciwdepresyjnymi w przebiegu choroby afektywnej
jednobiegunowej (ChAJ) .
Zadanie 44.
Obniżonemu nastrojowi w depresji często towarzyszą stany lękowe o charakterze:
A. akrofobi i ,
B. mykofobii ,
C. dromofobii,
D. l ęku wolno płynącego o falującym nasileniu.
Zadanie 45.
Upośledzenie kontroli nad impulsami , drażliwość, gniewliwość, zaleganie i
spiętrzanie afektu i rozładowywanie go w sposób gwałtowny charakteryzuje:
A. zespół Korsakowa,
B. uzależnienie od opioidów,
C. uzależnienie od benzodiazepin,
D. encefalopatię alkoholową.
Zadanie 46.
Podstawowym, wczesnym objawem autyzmu dziecięcego jest/są:
A. zaburzenia w kształtowaniu relacj i emocjonalnej z opiekunami , zwłaszcza z
matką,
B. dobre relacje z najbl i ższymi, problem w kontaktach w nowym środowisku,
C. nagłe wystąpienie objawów choroby w okresie wczesnoszkolnym,
D. towarzyszące mowie duże reakcje emocjonalne ze strony dziecka.
Zadanie 47.
Które z wymienionych objawów NIE są charakterystyczne dla zespołu uzależnienia od
alkoholu:
A. zwi ększona tolerancja na alkohol ,
B. preferowanie alkoholi wysokoprocentowych zamiast piwa lub wina,
C. objawy abstynencyjne,
D. przedkładanie picia nad rodzinę i pracę zawodową.
Zadanie 48.
Do typowych objawów zespołu Downa zalicza się:
A. zmarszczkę nakątną,
B. l iczne drobne bruzdy na dłoni ,
C. wysoko osadzone, mało pofałdowane mał żowiny uszne,
D. wzmożone napięcie mi ęśniowe.
Zadanie 49.
Używanie substancj i psychoaktywnych, które prowadzi lub znacząco przyczynia się
do powstawania szkód zdrowotnych oraz zaburzenia funkcjonowania w rolach
społecznych u osób nieuzależnionych definiuje się jako:
A. ostre zatrucie,
B. picie towarzyskie,
C. używanie szkodliwe,
D. zespół uzależnienia.
Zadanie 50.
U dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi występują:
A. deficyt uwagi, moczenie nocne,
B. problemy z utrzymaniem uwagi , z kontrolą impulsywności i nadmierna
ruchliwość,
C. moczenie nocne, problem z zasypianiem, duży niepokój psychoruchowy,
D. trudności szkolne, moczenie wtórne, skłonność do agresj i .
Zadanie 51.
Przeciwwskazanie do detoksykacji w warunkach ambulatoryjnych NIE stanowi :
A. ciężkie uzależnienie,
B. zespół abstynencyjny bez powikłań takich jak drgawki , majaczenie,
drżenie,
C. brak wsparcia środowiskowego,
D. niepowodzenie poprzednich prób zachowania abstynencji w warunkach
ambulatoryjnych.
Zadanie 52.
Agorafobia to lęk przed:
A. otwartą przestrzenią,
B. zachorowaniem na chorobę zakaźną,
C. pająkami ,
D. ostrymi przedmiotami .
Zadanie 53.
Leczenie j ąkania się wymaga:
A. terapii logopedycznej ,
B. poradnictwa rodzinnego lub terapii rodziny,
C. psychoterapii indywidualnej dziecka,
D. wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 54.
Ekspresja uczuciowa niedostosowana do zaistniałej sytuacji to:
A. katatymia,
B. parestezja,
C. paratymia,
D. aleksytymia.
Zadanie 55.
Zespół Gel les'a de la Tourette'a cechuje obecność tików:
A. ruchowych,
B. głosowych,
C. głosowych i ruchowych,
D. żadne z powyższych.
Zadanie 56.
Zespół Otella polega na:
A. zupełnym braku zapami ętywania i brakiem krytycyzmu w stosunku do siebie,
B. usystematyzowanych urojeniach niewierności mał żeńskiej ,
C. przyspieszeniu procesów starzenia się mózgu,
D. nadmiernej euforii i następującej po niej silnej depresji .
Zadanie 57.
Pojawienie si ę utraty kontrol i nad piciem pomimo poważnych negatywnych skutków
zdrowotnych i życiowych określa następującą fazę rozwoju alkoholizmu:
A. fazę przewlekł ą,
B. fazę krytyczną,
C. fazę ostrzegawczą,
D. picie towarzyskie.
Zadanie 58.
Za kryterium diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego uznaje się wartość masy
ciała co najmniej:
A. 10% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI poniżej 19 kg/m2,
B. 15% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI poniżej 17,5
kg/m2,
C. 20% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI poniżej 16,5
kg/m2,
D. 25% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI poniżej 15,5
kg/m2.
Zadanie 59.
Działanie śmiertelne benzodiazepin wynika z:
A. ich działania na ośrodek oddechowy,
B. bezpośredniego ich działania na układ bodźcoprzewodzący serca,
C. działania ich na wydzielanie neuroprzekaźników,
D. uszkodzenia nerwów obwodowych.
Zadanie 60.
Zespół abstynencyjny NIE występuje po odstawieniu:
A. opiatów,
B. alkoholu,
C. substancji halucynogennych,
D. kanabinoli .
Zadanie 61.
W celu unieruchomienia chorego psychicznie, jeżeli jest to możliwe należy podejść
do pacjenta:
A. z przodu,
B. z boku,
C. z tyłu,
D. z boku lub z tyłu.
Zadanie 62.
Które z poniższych twierdzeń jest FAŁSZYWE?
A. czas trwania unieruchomienia chorego powinien być jak najkrótszy,
B. częstotliwość incydentów agresji w oddziałach psychiatrycznych nie ma
istotnego zwi ązku z zagęszczeniem oddziału,
C. do udzielenia lekarzowi pomocy w stosowaniu przymusu bezpośredniego na
jego żądanie są zobowi ązane – pogotowie ratunkowe, policja i straż
pożarna,
D. osobowość l ękowa predysponuje do zachowań agresywnych.
Zadanie 63.
Które z podanych objawów psychopatologicznych najczęściej stanowią potencjalne
podłoże zachowań agresywnych u chorych psychicznie?
A. urojenia zazdrości i omamy imperatywne,
B. urojenia ksobne i mantyzm,
C. dysmorfofobia i kompulsje,
D. pseudohalucynacje i urojenia nihilistyczne.
Zadanie 64.
Lekarz zaleca zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub
izolacji na czas NIE dłuższy niż:
A. 4 godziny,
B. 2 godziny,
C. 6 godzin,
D. 8 godzin.
Zadanie 57.
Pojawienie si ę utraty kontrol i nad piciem pomimo poważnych negatywnych skutków
zdrowotnych i życiowych określa następującą fazę rozwoju alkoholizmu:
A. fazę przewlekł ą,
B. fazę krytyczną,
C. fazę ostrzegawczą,
D. picie towarzyskie.
Zadanie 58.
Za kryterium diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego uznaje się wartość masy
ciała co najmniej:
A. 10% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI poniżej 19 kg/m2,
B. 15% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI poniżej 17,5
kg/m2,
C. 20% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI poniżej 16,5
kg/m2,
D. 25% poniżej masy odpowiedniej dla wieku i wzrostu, BMI poniżej 15,5
kg/m2.
Zadanie 59.
Działanie śmiertelne benzodiazepin wynika z:
A. ich działania na ośrodek oddechowy,
B. bezpośredniego ich działania na układ bodźcoprzewodzący serca,
C. działania ich na wydzielanie neuroprzekaźników,
D. uszkodzenia nerwów obwodowych.
Zadanie 60.
Zespół abstynencyjny NIE występuje po odstawieniu:
A. opiatów,
B. alkoholu,
C. substancji halucynogennych,
D. kanabinoli .
Zadanie 61.
W celu unieruchomienia chorego psychicznie, jeżeli jest to możliwe należy podejść
do pacjenta:
A. z przodu,
B. z boku,
C. z tyłu,
D. z boku lub z tyłu.
Zadanie 62.
Które z poniższych twierdzeń jest FAŁSZYWE?
A. czas trwania unieruchomienia chorego powinien być jak najkrótszy,
B. częstotliwość incydentów agresji w oddziałach psychiatrycznych nie ma
istotnego zwi ązku z zagęszczeniem oddziału,
C. do udzielenia lekarzowi pomocy w stosowaniu przymusu bezpośredniego na
jego żądanie są zobowi ązane – pogotowie ratunkowe, policja i straż
pożarna,
D. osobowość l ękowa predysponuje do zachowań agresywnych.
Zadanie 63.
Które z podanych objawów psychopatologicznych najczęściej stanowią potencjalne
podłoże zachowań agresywnych u chorych psychicznie?
A. urojenia zazdrości i omamy imperatywne,
B. urojenia ksobne i mantyzm,
C. dysmorfofobia i kompulsje,
D. pseudohalucynacje i urojenia nihilistyczne.
Zadanie 64.
Lekarz zaleca zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub
izolacji na czas NIE dłuższy niż:
A. 4 godziny,
B. 2 godziny,
C. 6 godzin,
D. 8 godzin.
Zadanie 74.
Które z wymienionych zaleceń NIE stanowi zasady bezpieczeństwa w kontakcie z
chorym przejawiającym zachowania agresywne i gwałtowne:
A. zapewnij warunki bezpieczeństwa w pomieszczeniu (wolny dostęp do drzwi,
drzwi otwierane na zewnątrz, usunięcie niebezpiecznych przedmiotów),
B. rozmawiaj z pacjentem sam na sam,
C. zwracając się do pacjenta stój w odległości nie mniejszej ni ż 2 metry,
t j. bądź poza zasięgiem ręki,
D. mów wolno, jasno i śmiało.
Zadanie 75.
Depersonal izacja w zespole wypalenia zawodowego u pielęgniarek przejawia się:
A. poczuciem zmiany swojej osobowości i zmęczeniem,
B. przedmiotowym traktowaniem pacjentów i zanikiem identyfikacj i z zawodem,
C. niską oceną własnej osoby i zmniejszoną odpornością,
D. rozdrażnieniem i nastawieniem hipochondrycznym.
Zadanie 76.
W opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z zachowaniami samobójczymi pielęgniarka
współpracuje z rodziną poprzez:
A. izolowanie chorego,
B. zapobieganie gromadzeniu i przedawkowaniu leków,
C. niedopuszczanie do wypowiadania myśli samobójczych i i ch potępianie,
D. wydzielanie leków przyjmowanych przez chorego.
Zadanie 77.
Które z poniższych zdań charakteryzuj ących teorie rozwojowe jest prawdziwe?
A. Z. Freud w swojej teori i koncentruje się na umiej ętnościach poznawczych,
B. J. Piaget w swojej teori i koncentruje się na rozwoju emocjonalnym i
interpersonalnym,
C. E. Erikson w swojej teori i koncentruje się na rozwoju emocjonalnym,
D. H. S. Sullivan w swojej teorii koncentruje się na rozwoju emocjonalnym i
interpersonalnym.
Zadanie 78.
Neuroleptyki o przedłużonym działaniu (typu depot) drogą iniekcj i domi ęśniowej
należy podawać:
A. gł ęboko domi ęśniowo,
B. płytko domi ęśniowo,
C. bez wcześniejszej dezynfekcji skóry – neuroleptyki wchodzą w reakcję z
alkoholem w następstwie czego dochodzi do inaktywizacj i l eku,
D. zawsze wraz z lekiem znieczulającym, gdyż iniekcje te są bardzo bolesne.
Zadanie 79.
Według Jellinka, palimpsesty alkoholowe to charakterystyczny objaw fazy
alkoholizmu:
A. wstępnej,
B. ostrzegawczej (zwiastunowej ) ,
C. krytycznej,
D. przewlekłej.
Zadanie 80.
Która wskazówka powinna się znaleźć w planie psychoedukacji rodziców dziecka z
tikami przejściowymi?
A. gdy przez dłuższy czas nie wystąpią tiki, nagrodzić dziecko,
B. eliminować napięcia w rodzinie, zapewni ć uregulowany tryb życia,
C. spokojnie rozmawiać z dzieckiem, szukając przyczyn objawów,
D. A i B prawidłowa.
Zadanie 81.
Pacjent w manii jest wielomówny, w związku z tym opiekuj ąc się nim:
A. unikasz sytuacji konfliktowych,
B. prowadzisz z nim długie rozmowy,
C. dostarczasz mu skomplikowanych zajęć,
D. przekazujesz pozawerbalne sygnały braku akceptacj i j ego zachowania.
Zadanie 82.
Skala Winga dotyczy chorego:
A. na schizofrenię,
B. na padaczkę,
C. na depresję,
D. z zaburzeniami reaktywnymi .
Obserwacja efektywna jest:
A. oceniaj ąca, ukierunkowana na cel, spontaniczna,
B. nie oceniaj ąca, ukierunkowana na cel, zaplanowana,
C. nie oceniaj ąca, ukierunkowana na cel, spontaniczna,
D. oceniaj ąca, ukierunkowana na cel, zaplanowana.
Zadanie 84.
W jaki sposób NIE należy postępować z pacjentem z chorobą Alzheimera, u którego
występują zaburzenia pami ęci?
A. kilkakrotnie przedstawiać się pacjentowi,
B. przedmioty osobiste chorego kłaść w tym samym miejscu, aby chory nie
musiał ich szukać,
C. angażować w opiekę nad pacjentem możliwie jak najwi ększą liczbę
personelu, aby zapewnić jak najlepszą opiekę,
D. z otoczenia chorego usunąć nadmiar rzeczy, aby chory nie gubił się przy
ich poszukiwaniu.
Zadanie 85.
Do osiowych objawów schizofrenii zalicza si ę:
A. katatoni ę,
B. obniżenie nastroju,
C. autyzm,
D. l ęk.
Zadanie 86.
Desensytyzacja – to jedna z technik stosowanych w terapii zespołu nerwicowego:
A. hipochondrycznego,
B. histerycznego,
C. depresyjnego,
D. fobijnego.
Zadanie 87.
I le kategori i zachowania ocenia pielęgniarska skala obserwacji zachowania
pacjenta według G. Hoenigfelda i C. Kletta?
A. 20,
B. 30,
C. 15,
D. 25.
Zadanie 88.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi powinna być
zorientowana na:
A. chorobę i j ej przebieg,
B. pacjenta i jego rodzinę,
C. najważniejsze objawy chorobowe,
D. sumienne wykonywanie zleceń.
Zadanie 89.
Które z poniższych zachowań pielęgniarki jest NIETERAPEUTYCZNE wobec chorego z
urojeniami?
A. nierozmawianie o urojeniach z chorym, niepotwierdzanie ich,
niezaprzeczenie im,
B. podtrzymywanie uwagi chorego na przeżyciach urojeniowych, dyskutowanie o
nich z pacjentem lub zaprzeczanie im,
C. obserwowanie zachowań chorego, jego wypowiedzi, łagodzenie faktu
przeżywania ich poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery, życzliwy
stosunek, nawiązanie kontaktu,
D. kierowanie uwagi chorego na inne sprawy poprzez odpowiednio prowadzoną
rozmowę, interesujące zajęcia.
Zadanie 90.
W aktywizacji pacjenta chorego na depresję wskazane są zajęcia:
A. proste, które chory może wykonać do końca,
B. atrakcyjne,
C. trwające krótko,
D. atrakcyjne, trwaj ące krótko i proste.
Zadanie 91.
Unikanie bl i ższych kontaktów emocjonalnych i społecznych, tendencja do
samotnictwa i izolacj i , brak empati i , ograniczone zdolności do wyrażania uczuć i
odczuwania przyjemności, skłonność do fantazjowania, introspekcji i ucieczki we
własny świat przeżyć wewnętrznych, reakcje l ękowe lub ksobne w relacjach
międzyosobowych, to podstawowe cechy osobowości:
A. dyssocjalnej,
B. schizoidalnej,
C. pogranicznej (borderline personal i ty) ,
D. histrionicznej.
Zadanie 92.
Kategori ą wprowadzoną przez Dorothy Orem było pojęcie:
A. samoopieki oraz jej deficytu,
B. podstawowych potrzeb pacjenta,
C. kryzysu oraz systemów społecznego wsparcia,
D. teori i stresu.
Zadanie 93.
Podczas zbierania danych o pacjencie z zespołem otępiennym pielęgniarka powinna
korzystać ze skal i :
A. Barthel,
B. Eysencha,
C. PANSS,
D. Wechslera.
Zadanie 94.
Teoria pielęgnowania wymagająca przygotowania pacjenta do „radzenia sobie” z
problemami i adaptacji do sytuacji zmienionej w wyniku choroby to teoria
pielęgnowania wg:
A. V. Henderson,
B. D. Orem,
C. S.C. Roy,
D. F. Nightingale.
Zadanie 95.
Która grupa objawów jest charakterystyczna dla pacjenta z depresją?
A. przygnębienie, negatywna ocena siebie i przyszłości, uczucie zmęczenia,
B. brak łaknienia, poczucie winy, przekonanie o zniekształceniu twarzy,
C. przeżywanie l ęku, izolowanie się od innych, nadmierna aktywność w nocy,
D. nastawienie hipochondryczne, poczucie gonitwy myśl i , bezkrytycyzm.
Zadanie 96.
Zachowanie przejawiające się nadmiernym poczuciem odpowiedzialności, sztywnością
zasad moralnych i perfekcjonizmem w postępowaniu jest charakterystyczne dla
pacjenta z zaburzeniami osobowości o typie:
A. anankastycznym,
B. zależnym,
C. schizotypowym,
D. schizoidalnym.
Zadanie 97.
Które z poniższych zachowań pielęgniarki opiekuj ącej się chorym z zaburzeniami
l ękowymi jest NIETERAPEUTYCZNE?
A. obecność przy chorym, okazywanie serdeczności, życzliwości,
B. zaspokajanie potrzeb pacjenta w pierwszej kolejności,
C. podjęcie próby perswazji o braku zasadności l ęku,
D. zachęcanie chorego do udziału w zajęciach wymagających skupienia, w
sytuacji gdy lęk nie jest bardzo nasilony.
Zadanie 98.
Która z wymienionych niżej struktur psychicznych, według Z. Freuda jest
odpowiedzialna za rozwój moralny, ł ącznie z sumieniem?
A. id,
B. ego,
C. superego,
D. id i ego.
Zadanie 99.
Która grupa urojeń jest charakterystyczna dla pacjentów z manią?
A. owładni ęcia i ksobne,
B. prześladowcze i dysmorfofobiczne,
C. nihilistyczne i zazdrości,
D. genealogiczne i wynalazcze.
Zadanie 100.
Częstość samobójstw u chorego z depresją jest wyraźnie większa:
A. na początku depresji ,
B. w czasie jej ustępowania,
C. w okresie pomi ędzy nawrotami choroby,
D. na początku choroby, w czasie jej ustępowania oraz w okresie pomi ędzy
nawrotami choroby.
Zadanie 101.
W stosunku do osób chorych psychicznie niezbędne jest stosowanie specyficznych
zasad rehabi l i tacji psychiatrycznej, do których należą:
A. zasada ograniczenia trudności i zasada obniżonej stymulacji ,
B. zasada partnerstwa i zasada wielostronności oddziaływań,
C. zasada ograniczonego zaufania i zasada jednostronności oddziaływań,
D. zasada ograniczonego zaufania i zasada wieloetapowości działań.
Zadanie 102.
Umiej ętności ćwiczone podczas treningu „program powrotu do społeczeństwa”
powinien nabyć każdy pacjent wypisywany ze szpitala do środowiska, a szczególnie:
A. pacjent po pierwszym epizodzie depresyjnym,
B. przewlekle chory po długim odizolowaniu szpitalnym,
C. chory po leczeniu na oddziale detoksykacyjnym,
D. pacjent przyjęty bez zgody z powodu zachowań agresywnych.
Zadanie 103.
Podczas doboru pacjentów do grupy treningu umiej ętności aktywnego udziału we
własnym leczeniu farmakologicznym należy dbać o to, aby:
A. nie było wśród nich osób z objawami psychotycznymi lub innymi
zaburzeniami funkcji poznawczych,
B. była to grupa z tą samą jednostką chorobową,
C. nie było w grupie zbyt dużej różnicy wieku,
D. osoby w grupie były z małym stopniem samodzielności.
Zadanie 104.
Kolorystyka prac analizowana podczas zajęć z psychorysunku wskazuje nam na:
A. obecny nastrój pacjenta,
B. diagnozę społeczną pacjenta,
C. jego miejsce w społeczności terapeutycznej,
D. jednostkę chorobową rozpoznaną u pacjenta.
Zadanie 105.
Zorganizowaną formą aktywnej rehabi l i tacj i poł ączonej z wypoczynkiem, której
celem jest poprawa sprawności psychof izycznej oraz rozwi janie i utrwalanie
umiej ętności społecznych jest:
A. klub pacjenta,
B. hostel,
C. zakład aktywizacji zawodowej,
D. turnus rehabi l i tacyjny.
Zadanie 106.
Trening budżetowy należy do grupy treningów:
A. samoobsługi,
B. umiej ętności społecznych,
C. edukacyjnych,
D. nie należy do żadnej z wymienionych grup treningów.
Zadanie 107.
Spotkania w ramach treningów umiej ętności społecznych powinny się odbywać:
A. codziennie przez 30 minut,
B. raz w tygodniu przez 2-2,5 godziny,
C. 1-2 razy w tygodniu przez 1-1,5 godziny,
D. trzy razy w tygodniu przez 2 godziny.
Zadanie 108.
Ważnym elementem rehabi l i tacji chorego z zaburzeniami psychicznymi jest:
A. przeniesienie na chorego głównego ciężaru odpowiedzialności za leczenie,
B. nauczenie pacjenta kontrol i nad objawami nawracaj ących zaburzeń,
C. wyedukowanie chorego w zakresie stosowania leków i współpracy z lekarzem,
D. wszystkie odpowiedzi poprawne.
Zadanie 109.
W spotkaniach grup Balinta uczestniczą głównie:
A. rodziny pacjentów ze schizofrenią,
B. terapeuci i zawody medyczne różnej specjalności,
C. dzieci i ich rodzice,
D. pacjenci z depresją.
Zadanie 110.
Arteterapia to w wąskim znaczeniu:
A. wykorzystanie technik plastycznych i ich wytworów w terapii i
diagnozowaniu,
B. wykorzystanie tańca w terapii pacjentów,
C. stosowanie treningów umiej ętności społecznych,
D. ogl ądanie telewizj i .
Zadanie 111.
Jednym z najistotniejszych elementów w terapii bulimi i j est:
A. uzyskanie prozdrowotnych zachowań osoby chorej,
B. weryf ikacja zaburzeń nastroju,
C. identyfikowanie sytuacji związanych z napadami objadania się,
D. indukowanie pozytywnego nastroju i emocj i .
Zadanie 112.
W zakresie życia społecznego, chorym psychicznie często towarzyszy:
A. wyizolowanie się od najbl i ższej rodziny,
B. zachowanie agresywne wobec rodziny,
C. upośledzenie umiej ętności oceny i rozwiązywania trudności w życiu
społecznym,
D. wszystkie wymienione.
Zadanie 113.
Podstawowym zadaniem terapii zajęciowej jest:
A. eliminowanie objawów psychotycznych,
B. zajęcie czasu wolnego pacjentowi,
C. organizowanie wycieczek,
D. nawiązywanie zwi ązków interpersonalnych.
Zadanie 114.
Poczuciu bezpieczeństwa, umacnianiu więzi grupowych czy podejmowaniu własnej
aktywności w szczególny sposób sprzyja:
A. psychoterapia grupowa,
B. czynna muzykoterapia,
C. obóz terapeutyczny,
D. terapia zaj ęciowa.
Zadanie 115.
Kluczowym elementem programów terapeutycznych dzieci z zaburzeniami zachowania
jest:
A. trening rodzicielski ,
B. nauka relacji społecznych,
C. monitorowanie własnych emocji ,
D. psychorysunek.
Zadanie 116.
Do objawów niepożądanych możliwych w trakcie leczenia neuroleptykami należy objaw
akatyzji, polegaj ący na:
A. nagłych, mimowolnych skurczach określonych grup mi ęśniowych,
B. nadmiernym pogorszeniu ostrości widzenia,
C. uczuciu wewnętrznego niepokoju, dyskomfortu w obrębie mi ęśni i
konieczności poruszania się,
D. wzmożonym wydzielaniu śliny.
Zadanie 117.
Ryzyko powstania wad płodu jest najwi ększe, gdy neuroleptyki są stosowane w:
A. okresie trzech miesięcy poprzedzających zajście w ciążę,
B. I trymestrze ciąży,
C. I I trymestrze ciąży,
D. III trymestrze ci ąży.
Zadanie 118.
Która z wymienionych form jest podstawową w leczeniu psychoz schizofrenicznych?
A. arteterapia,
B. farmakoterapia neuroleptykami ,
C. psychoterapia indywidualna,
D. terapia kreatywna.
Zadanie 119.
Przedstawicielem tzw. neuroleptyków klasycznych NIE jest:
A. haloperidol,
B. promazyna,
C. olanzapina,
D. pernazyna.
Zadanie 120.
W psychoterapii w nurcie psychoanal i tycznym zjawiskiem acting out określa si ę:
A. przeciwdziałanie oporowi pacjenta w trakcie psychoterapii ,
B. impulsywne działanie pacjenta w celu uniknięcia uświadomienia sobie
własnych emocji ,
C. zjawisko występowania u terapeuty negatywnych emocji wobec pacjenta,
D. wielokrotne interpretowanie tego samego oporu pacjenta.
Zadanie 121.
W kontakcie psychoterapeutycznym z pacjentem mającym problemy alkoholowe należy
przestrzegać poniższych zasad z WYJĄTKIEM:
A. prezentowania nie oceniaj ącej postawy wobec chorego i jego problemu,
B. przyjmowanie informacji chorego za w pełni wiarygodne,
C. traktowania zachowania pacjenta jako przejawów zaburzeń psychicznych,
D. wystrzegania się zachowań mogących wywołać u chorego poczucie zagrożenia.
Zadanie 122.
Optymalna l iczba uczestników grupy terapeutycznej mieści się w granicach:
A. 3-6 osób,
B. 4-8 osób,
C. 8-14 osób,
D. 6-12 osób.
Zadanie 123.
Do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) NIE należy:
A. promazyna,
B. citalopram,
C. sertralina,
D. f luoksetyna.
Zadanie 124.
Środowisko społeczne świadomie zorganizowane, kierowane i zaplanowane w celu
wywierania intensywnego wpływu leczniczego w oddziale psychiatrycznym określa się
pojęciem:
A. interwencja systemowa,
B. trening umiej ętności społecznych,
C. społeczność terapeutyczna,
D. leczenie kompleksowe.
Zadanie 125.
Ostre zatrucie l item charakteryzuje się:
A. drżeniem, ataksją, wzmożonym napięciem mi ęśni,
B. bólami i zawrotami głowy, sennością,
C. przyrostem masy ciała, obrzękami ,
D. spadkiem siły mi ęśniowej i zaparciami .
Zadanie 126.
Złośliwy zespół poneuroleptyczny (ZZPN) charakteryzuje się zaburzeniami :
A. świadomości, tachykardią, hipertermi ą, drgawkami , sztywnością mięśni,
B. pami ęci, bradykardią, hipotermi ą, wiotkością mięśni,
C. świadomości, zaburzeniami połykania, hipotermi ą, sztywnością mięśni,
D. pamięci, porażeniem mięśni, świądem i zaczerwienieniem skóry.
Zadanie 127.
Obecnie głównym wskazaniem do neurochirurgicznego leczenia zaburzeń psychicznych
(psychochirurgii) są:
A. zaburzenia osobowości,
B. zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny,
C. ciężkie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne prowadzące do ciężkiego
inwalidztwa lub silnych tendencji samobójczych,
D. ostra śmiertelna katatonia.
Zadanie 128.
Która z wymienionych technik jest stosowana w psychoterapii psychoanalitycznej?
A. odzwierciedlenie,
B. desensytyzacja,
C. swobodne skojarzenia,
D. trening asertywności.
Zadanie 129.
Do udziału w muzykoterapii grupowej NIE należy zachęcać pacjenta:
A. z zaburzeniami pami ęci,
B. gł ęboko depresyjnego,
C. z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi ,
D. autystycznego.
Zadanie 130.
FAŁSZYWE jest twierdzenie dotyczące fototerapii :
A. fototerapią nazywa się leczenie światłem o natężeniu 2,5 – 10 tys.
luksów,
B. fototerapia jest metodą leczenia z wyboru u pacjentów z depresją zimową w
przebiegu choroby afektywnej sezonowej,
C. kuracja solami l i tu istotnie zwi ększa skuteczność fototerapii ,
D. leczenie światłem często jest ł ączone z innymi metodami leczenia
depresji .
Zadanie 131.
Lekiem stosowanym w terapii osób uzależnionych od alkoholu, który umożliwia
dłuższe utrzymanie abstynencji i zmniejszenie nawrotów picia jest:
A. metadon,
B. akamprosat,
C. l i t,
D. piracetam.
Zadanie 132.
Deprywacja snu nocnego, to metoda stosowana w celu podwyższenia efektu
terapeutycznego leków:
A. przeciwpsychotycznych,
B. przeciwdepresyjnych,
C. przeciwlękowych,
D. psychostymulujących.
Zadanie 133.
Systematyczna desensytyzacja jest techniką stosowaną w ramach terapi i :
A. Gestalt,
B. kognitywnej,
C. behawioralnej,
D. psychoanalitycznej.
Zadanie 134.
Neuroleptyki znajdują zastosowanie w leczeniu zaburzeń:
A. dyssocjacyjnych,
B. l ękowych w postaci fobii ,
C. urojeniowych,
D. adaptacyjnych.
Zadanie 135.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania wstrząsów elektrycznych (EW) NIE
jest:
A. choroba przebiegająca z wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym,
B. świeży zawał mięśnia sercowego,
C. świeży krwotok wewnątrzczaszkowy,
D. złośliwy zespół neuroleptyczny.
test jesień 2010
:) ;)


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja psychiatryczna
PostWysłany: 12 Lut 2015 18:22 
Offline

Dołączenie: 02 Sty 2015 18:59
Posty: 39
Dziewczyny ze specjalizacji psychiatrycznej odezwijcie sie :!: :D potrzebuje testow z 2008 roku z psychiatrii i bloku ogolnozawodowego


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja psychiatryczna
PostWysłany: 12 Lut 2015 19:16 
Offline

Dołączenie: 08 Mar 2009 18:35
Posty: 132
nie było banku pytan


Góra
 Profil  
 
 Temat postu: Re: specjalizacja psychiatryczna
PostWysłany: 12 Lut 2015 19:47 
Offline

Dołączenie: 02 Sty 2015 18:59
Posty: 39
Aha :) a wiosna 2010,2012,2013 była psychiatria?


Góra
 Profil  
 
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
AZ_Efusion by Frost/ayasha © 2007 White Fusion Skins
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group